ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกระทรวงคมนาคม

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
CIO ประจำกระทรวงคมนาคม
เบอร์ติดต่อ : 0 2283 3140

– นโยบาย CIO ประจำกระทรวงคมนาคม “พัฒนาและผลักดันกระบวนงานของกระทรวงคมนาคมให้เป็นดิจิทัล”
คำสั่งแต่งตั้ง CIO ประจำกระทรวงคมนาคม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คณะกรรมการไอซีที)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 6 คณะ ภายใต้คณะกรรมการไอซีที
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021)
แผนพัฒนาภูมิสารสนเทศคมนาคม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2562 – 2564)
แผนพัฒนาบุคลากรคมนาคมดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 – 2566
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข่าวสารและกิจกรรม
  • นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรด้านไอซีที ด้านกฎหมาย และผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การรวมรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รวมทั้งสิ้น 100 คน ร่วมสัมมนา ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องจัดทำและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลรับทราบ ก่อนให้ความยินยอมการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการแต่งตั้ง หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำหน้าที่ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดไว้ กระทรวงฯ จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาร่วมกันสร้างความเข้าใจใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
    โดยมีวิทยากรจาก บริษัท การบินไทย จำกัด และกรมการขนส่งทางบก ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประชุมคณะกรรมการฯ
กิจกรรม CIO

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือส่งรายงานการประชุมฯ

รายงานการประชุมฯ